Koordynator do spraw dostępności

Agnieszka Kowal – koordynator do spraw dostępności w Publicznym Żłobku w Czudcu 

Kontakt:

Publiczny Żłobek w Czudcu

Ul. Rzeszowska 33

38-120 Czudec

Tel. 17 2508515

e-mail: Zlobek@czudec.pl

 Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1.       wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Publiczny Żłobek w Czudcu

2.       przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Publiczny Żłobek w Czudcu

3.       monitorowanie działalności Publicznego Żłobka w Czudcu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja Dostępności

 Publiczny Żłobek w Czudcu obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zlobekczudec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.10.17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Status pod względem zgodności z ustawą                                                                            

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń

 Aktualizacja sporządzona dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kowal, Zlobek@czudec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2508515. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony https://www.rpo.gov.pl/

 Dostępność architektoniczna    

Publiczny Żłobek w Czudcu

Ul. Rzeszowska 33, 38-120 Czudec

1.   Publiczny Żłobek w Czudcu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Wejście do placówki znajduje się od strony wschodniej, od strony parkingu i prowadzi ono bezpośrednio do korytarza budynku i dalszych pomieszczeń. Do budynku prowadzą schody lub podjazd/pochylnia dla niepełnosprawnych.

2.   Żłobek znajduje się na parterze, do czterech sal zabaw oraz pozostałych pomieszczeń prowadzi jeden korytarz.

3.   Publiczny Żłobek nie dysponuje platformami, informacjami głosowymi, świetlnymi pętlami indukcyjnymi.

4.   Obok placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych, jednakże bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami..

5.   W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6.   Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu do placówki są pracownicy obsługi.

Raport o stanie dostępności.pdf
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.pdf